1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
 • Serwis ” – serwis dostępny pod adresem: https://nerds.family hostowany i udostępniany w modelu SaaS (Software as a Service - Oprogramowanie jako usługa),
 • Usługodawca ” lub “ NERDS.FAMILY ” lub “ My ” – NERDS.FAMILY Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: Aleja Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków, Polska) , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000968726, posiadająca numer NIP: 6762616352 i REGON: 521847463 , adres e-mail: [email protected] ,
 • Regulamin ” – niniejszy regulamin,
 • Użytkownik ” – osoba, która posiada dostęp do Serwisu zgodnie z Regulaminem i zawarła Umowę z Usługodawcą.
 • Konsument ” – każdy Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów (w Polsce – w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),
 • Profesjonalista ” – każdy Użytkownik, który nie jest uznawany za Konsumenta w ramach danego systemu prawnego,
 • Konto ” – konto Użytkownika w Serwisie,
 • Umowa ” – umowa zawarta przez Użytkownika z Usługodawcą umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do Serwisu,
 • Opłaty ” – wszelkie opłaty należne Usługodawcy od Użytkownika w związku z dostępem i korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu,
 • Partner ” – zaufany partner Usługodawcy, który za pośrednictwem Serwisu prowadzi Akademię lub publikuje ogłoszenia o pracę (bądź w inny sposób poszukuje za pośrednictwem Serwisu pracowników, podwykonawców lub partnerów biznesowych),
 • " Umowa o udział w Akademii ” – umowa zawarta przez Użytkownika z Usługodawcą umożliwiająca Użytkownikowi udział w Akademii organizowanej przez Partnera,
 • " Akademia " – kurs organizowany przez Partnera dostępny za pośrednictwem Serwisu,
 • " Opłaty " – wszelkie opłaty należne Usługodawcy od Użytkownika w związku z dostępem i korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, w tym w związku z uzyskaniem dostępu do wybranej przez Użytkownika Akademii.

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 • Celem Serwisu jest stworzenie wspierającej się społeczności osób zainteresowanych zdobywaniem i rozwijaniem wiedzy, umiejętności i kompetencji przydatnych w branży IT.
 • Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą brać udział w Akademiach, brać udział w rekrutacjach prowadzonych przez Partnerów oraz uzyskiwać dostęp do wiedzy i materiałów edukacyjnych, w tym np. quizów, zadań, baz wiedzy, pytań i odpowiedzi, a także wchodzić w interakcje z innymi Użytkownikami.

3. TWORZENIE KONTA I ZAPISANIE SIĘ DO AKADEMII

Dostęp do Serwisu możliwy jest wyłącznie poprzez zalogowanie się na Konto Użytkownika. W celu rejestracji Konta, Użytkownik musi:
 1. wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w ramach Serwisu,
 2. zaakceptować Regulamin,
 3. potwierdzić swój adres e-mail,
 4. być zarejestrowanym w innych serwisach wskazanych przez Usługodawcę i zintegrować konta posiadane w tych serwisach z Kontem Użytkownika w Serwisie.
 • Umowa zostaje zawarta po zarejestrowaniu Konta w Serwisie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 • Użytkownik zobowiązany jest do akceptacji i przestrzegania regulaminów dostawców platform, narzędzi i innych rozwiązań wykorzystywanych w związku z korzystaniem z Serwisu, w tym Github, Discord i Stripe.
 • Usługodawca ma prawo odmówić utworzenia Konta dla Użytkownika, który posiada już Konto w Serwisie. Założenie więcej niż jednego Konta stanowi poważne naruszenie Regulaminu.
 • Umowa o udział w Akademii zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia kandydatury Użytkownika do danej Akademii oraz uiszczenia przez Użytkownika Opłat związanych z udziałem w Akademii (jeżeli są wymagane). Udział w Akademii może zostać uzależniony od rozwiązania przez Użytkownika testów wstępnych i uzyskania poziomu wyników wymaganych przez Usługodawcę lub Partnera. Usługodawca lub Partner mogą wskazać inne wymagania dotyczące udziału w danej Akademii.
Zabrania się Użytkownikom dostarczania do Serwisu jakichkolwiek treści, które są niezgodne z prawem, naruszają obowiązujące normy społeczne lub zasady współżycia społecznego w Internecie. Zabronione jest również w ramach korzystania z Serwisu podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań, które mogą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej, dotyczące w szczególności innych Użytkowników, Partnerów, Usługodawcy lub jakichkolwiek innych osób działających na rzecz lub w imieniu Usługodawcy (np. pracowników, podwykonawców lub współpracowników Usługodawcy). Takie działania stanowią naruszenie Regulaminu i mogą być podstawą do rozwiązania przez Usługodawcę Umowy z Użytkownikiem. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie; nie będzie próbował; ani nie zezwoli żadnej osobie trzeciej na:
 1. kopiowanie, rozpowszechnianie, użyczanie, licencjonowanie, sublicencjonowanie, sprzedawanie, odsprzedawanie, udostępnianie w czasie rzeczywistym, dzierżawienie lub przekazywanie Serwisu, lub inne komercyjne wykorzystanie lub udostępnianie Serwisu jakiejkolwiek osobie trzeciej,
 2. rozszyfrowywanie, dekompilowanie, inżynierię wsteczną lub deasemblowanie Serwisu lub inne próby odtworzenia lub odkrycia kodu źródłowego, zasadniczych koncepcji, algorytmów, formatów plików lub interfejsów programowania Serwisu,
 3. adaptowanie, modyfikowanie lub hackowanie Serwisu lub inne próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Serwisu lub powiązanych systemów bądź sieci,
 4. tworzenie dzieł pochodnych w oparciu o Serwis,
 5. modyfikowanie, usuwanie lub przesłanianie wszelkich informacji dotyczących praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych informacji lub objaśnień, które pojawiają się w Serwisie lub podczas jego użytkowania i obsługi,
 6. fałszywe sugerowanie jakichkolwiek powiązań z Usługodawcą lub promowania przez `Usługodawcę,
 7. korzystanie z jakiegokolwiek oprogramowania lub technologii mającej na celu obejście kluczy licencyjnych lub zabezpieczeń przed kopiowaniem, używanych w związku z Serwisem,
 8. korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z prawem, w tym, między innymi, z naruszeniem prawa do prywatności jakiejkolwiek osoby,
 9. korzystanie z Serwisu w sposób, który zakłóca lub zaburza integralność lub działanie Serwisu i jego komponentów,
 10. korzystanie z Serwisu w celu świadomego umieszczania, wysyłania, przekazywania, zamieszczania, linkowania lub przechowywania wirusów, złośliwego oprogramowania, trojanów, bomb czasowych lub innego podobnego szkodliwego oprogramowania,
 11. wykorzystywanie Serwisu do świadomego umieszczania, wysyłania, przekazywania, zamieszczania, linkowania lub przechowywania jakichkolwiek treści, które są niezgodne z prawem, rasistowskie, szerzące nienawiść, obraźliwe, zniesławiające, obsceniczne lub dyskryminujące; w szczególności jakichkolwiek materiałów, które naruszałyby prawa własności intelektualnej innych podmiotów (jak znaki towarowe lub prawa autorskie).
Zabronione jest w ramach Serwisu:
 1. publikowanie i wykorzystywania danych osobowych innych osób lub ich wizerunków bez odpowiedniej podstawy prawnej,
 2. zamieszczanie treści naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej,
 3. dostarczanie złośliwego oprogramowania,
 4. podejmowanie działań o charakterze spamerskim i mających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej,
 5. zakłócanie, blokowanie, przeciążanie, przerywanie, spowalnianie i utrudnianie normalnego funkcjonowania Serwisu,
 6. zamieszczanie treści naruszających dobre imię lub reputację Usługodawcy, Partnerów lub innych Użytkowników,
 7. propagowanie systemów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub do popełnienia przestępstwa,
 8. zamieszczanie treści, które są wulgarne, zawierają wulgaryzmy lub treści powszechnie uznawane za obraźliwe,
 9. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, substancji psychoaktywnych, propagujących nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, lub propagujących inne zachowania, które są zakazane,
 10. zamieszczanie treści o charakterze reklamowym, promocyjnym lub marketingowym,
 11. umieszczanie linków do stron lub plików zawierających jakąkolwiek z powyższych treści.
 • Użytkownik nie może korzystać z żadnych zautomatyzowanych środków, w tym agentów, robotów, skryptów lub spiderów, aby uzyskać dostęp do Serwisu lub zarządzać nim, z wyjątkiem zakresu, który może być wyraźnie umożliwiony i zatwierdzony przez Usługodawcę.
 • Zabronione jest używanie automatycznych systemów lub oprogramowania do wydobywania danych z Serwisu lub stron internetowych, z którymi jest związany (tzw. "data scraping”).
 • Dostęp Użytkownika do Serwisu lub korzystanie z niego może zostać zawieszone lub zakończone przez Usługodawcę, jeżeli:
 1. takie działanie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa systemu lub sieci, z której korzysta Serwis,
 2. Użytkownik udziela dostępu do swojego Konta podmiotowi trzeciemu,
 3. Użytkownik naruszył Regulamin lub zasady społeczności,
 4. Użytkownik uzyskał dostęp do Serwisu w sposób nieuprawniony.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie hasła, którym posługuje się w celu uzyskania dostępu do Serwisu oraz za wszelkie działania lub czynności wykonywane z wykorzystaniem hasła Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy w przypadku powzięcia wiadomości o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionym użyciu Konta Użytkownika.
 • Treści publikowane przez Użytkownika w Serwisie, które naruszają Regulamin lub są niezgodne z charakterem Serwisu, mogą zostać czasowo lub trwale ukryte lub usunięte przez Usługodawcę.

5. POLITYKA CENOWA

 • Opłaty i polityka cenowa wskazane są w cenniku dostępnym pod adresem: https://nerds.family/pricing .
 • Akceptując Regulamin Użytkownik udziela zgody na wystawianie przez Usługodawcę faktur elektronicznych bez konieczności uzyskiwania podpisu Użytkownika.
 • W przypadku braku uiszczenia przez Użytkownika Opłat, Konto Użytkownika może zostać czasowo lub trwale zablokowane.

6. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • Zwartość i struktura Serwisu chronione są prawem autorskim.
 • Żadne z postanowień Regulaminu nie skutkuje przeniesieniem jakichkolwiek praw, tytułu lub własności do Serwisu lub jakiegokolwiek oprogramowania, technologii, materiałów lub know-how Usługodawcy. Serwis udostępniany jest w modelu Software as a Service.
 • Powielanie danych lub informacji zamieszczonych w Serwisie, w szczególności wykorzystywanie kodu, algorytmów, modeli, tekstów, zdjęć i grafik, a także ich fragmentów, w przypadkach innych niż wyraźnie dozwolone przez prawo lub Regulamin, bez zgody Usługodawcy jest zabronione (chyba że należą one do osób trzecich i Usługodawca korzysta z nich wyłącznie na podstawie licencji niewyłącznej).
 • Prawa własności intelektualnej obejmują w szczególności wszelkie formy praw własności, tytułów, udziałów i własności związane z patentami, prawami autorskimi, znakami towarowymi, tajemnicami handlowymi, know-how, prawami osobistymi i wszelkimi podobnymi prawami każdego rodzaju, które mogą istnieć obecnie lub w przyszłości w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym bez ograniczeń wszelkie wnioski i rejestracje oraz prawa do ubiegania się o którekolwiek z powyższych.
 • Po opublikowaniu przez Użytkownika jakiejkolwiek treści w Serwisie (w tym tekstu, zdjęć, grafik, filmów, kodu lub innych materiałów, zwanych dalej "Treścią"), Użytkownik udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z Treści (zwanej dalej "Licencją").
 • Licencja udzielana jest na czas nieokreślony i ma charakter nieodpłatny, niewyłączny, nieograniczony terytorialnie, zbywalny i z prawem do udzielania dalszych sublicencji. Podstawowym celem Licencji jest zapewnienie prawidłowego działania Serwisu oraz realizacja celów Serwisu opisanych w punkcie II Regulaminu.
 • Licencja udzielana jest na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, w tym określonych w art. 74 ust. 4 (dla Treści stanowiących programy komputerowe) oraz art. 50 (dla Treści stanowiących inne utwory) polskiej ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
 1. wykorzystywanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
 2. trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzenie do pamięci dowolnej liczby urządzeń oraz trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie takich zapisów, w tym sporządzanie kopii oraz swobodne korzystanie i rozporządzanie takimi kopiami
 3. wprowadzanie oryginału lub kopii do obrotu, użyczenie lub wypożyczenie,
 4. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności udostępnianie na żądanie w formie elektronicznej
 5. rozpowszechnianie w Internecie i w sieciach zamkniętych,
 6. prawo do określenia nazw Treści, pod którymi będą one wykorzystywane lub rozpowszechniane,
 7. prawo do wykorzystywania Treści w celach marketingowych lub promocyjnych, w tym reklamy, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także w celach informacyjnych, edukacyjnych lub szkoleniowych,
 8. prawo do tworzenia nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, adaptacja, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany),
 9. prawo do wykonywania wszelkich utworów opartych na Treściach i utworach powiązanych, w nieograniczonej liczbie zastosowań i w dowolnych miejscach,
 10. prawo do rozporządzania i korzystania z utworów zależnych w stosunku do Treści i utworów powiązanych, w szczególności wszelkich ich opracowań, adaptacji lub modyfikacji,
 • oraz dodatkowo następujące pola eksploatacji Treści będących programami komputerowymi:
 1. prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania programu komputerowego w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie,
 2. prawo do tłumaczenia, adaptacji, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która dokonała tych zmian,
 3. prawo do rozpowszechniania programu komputerowego, w tym wypożyczania lub dzierżawy, programu komputerowego lub jego kopii,
 4. prawo do powielania kodu lub tłumaczenia jego formy, w tym prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, adaptacji lub jakichkolwiek innych modyfikacji) bez ograniczania warunków dopuszczalności takich czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania do współdziałania z programami komputerowymi lub w celu opracowania, produkcji lub wprowadzania do obrotu, użyczenia, dzierżawy lub innych form wykorzystania podobnej lub zbliżonej formy.
 • Użytkownik udziela Usługodawcy prawa do wykonywania i zezwalania osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych do Treści i ich kompilacji oraz wyraża zgodę na takie działania Usługodawcy.
 • Jeżeli opublikowana przez Użytkownika Treść zawiera wizerunek Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie tego wizerunku przez Usługodawcę w ramach Serwisu. Wykorzystanie wizerunku Użytkownika może nastąpić na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w punkcie VI.7. powyżej. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku Użytkownika, w tym poprzez kadrowanie, kompozycję, edycję i łączenie z filmami, zdjęciami, tekstami i ilustracjami, w sposób niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i świadczenia innych usług przez Usługodawcę.
 • Licencja może zostać wypowiedziana przez Użytkownika, jednakże z zachowaniem 5-letniego okresu wypowiedzenia liczonego od momentu usunięcia Konta Użytkownika i ze skutkiem na koniec roku.

7. URZĄDZENIA I PLIKI COOKIES

W celu spełnienia wymogów prawnych Usługodawca informuje, że:
 1. korzystanie z usług elektronicznych, w szczególności z Serwisu, za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Głównym z nich jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez wirusy, złośliwe oprogramowanie oraz trojany. W celu uniknięcia zagrożeń z nimi związanych zaleca się, aby Użytkownicy zainstalowali na swoich urządzeniach oprogramowanie antywirusowe i dbali o aktualizację tego oprogramowania,
 2. Usługodawca wprowadza do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, tzw. pliki "cookies", tj. wstawia do przeglądarki internetowej niewielkie fragmenty tekstu wysyłane przez stronę do przeglądarki, które są ponownie wysyłane przez przeglądarkę podczas kolejnych wizyt na stronie internetowej. Pliki cookies wykorzystywane są głównie do utrzymania sesji, tj. do utrzymania zalogowania Użytkownika. Mogą być jednak wykorzystywane do innych celów - dzięki plikom cookies Użytkownik nie musi wpisywać tych samych danych przy każdym powrocie na stronę. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące plików cookies można znaleźć w polityce prywatności Usługodawcy.
Urządzenie, na którym będzie uruchomiony Serwis musi spełniać następujące wymagania techniczne:
 1. posiadać dostęp do internetu,
 2. posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową w najnowszej wersji dostarczonej przez producenta;
 3. przeglądarka internetowa musi obsługiwać Java Script i pliki cookies,
 4. posiadać minimalną rozdzielczość ekranu wynoszącą 1366 x 768
 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za instalację, zakup i konfigurację wszelkiego sprzętu i oprogramowania niezbędnego do uzyskania przez Użytkownika dostępu i korzystania z Serwisu.
 • Usługodawca informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca będzie zbierał dane eksploatacyjne, przez które rozumie się dane dotyczące działania Serwisu i korzystania z niego przez Użytkownika; dane te mogą obejmować w szczególności postępy Użytkownika, interakcje Użytkownika, a także informacje, kiedy i jak często Użytkownik korzysta z Serwisu oraz poszczególnych funkcji Serwisu.

8. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 • W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika wadliwego działania lub błędów Serwisu stanowiących naruszenie Regulaminu leżące po stronie Usługodawcy, Użytkownik może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 • Reklamacje, o których mowa w pkt. VIII.1. będą rozpatrywane przez Usługodawcę w rozsądnym terminie.
 • Niezwłocznie po podjęciu przez Usługodawcę decyzji w sprawie reklamacji, Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę o uznaniu reklamacji lub o tym, że reklamacja jest w ocenie Usługodawcy bezzasadna.
 • Reklamacja powinna zawierać:
 1. wskazanie Użytkownika składającego reklamację oraz adresu e-mail związanego z Kontem,
 2. wskazanie funkcjonalności Serwisu, której dotyczy reklamacja.
 • W toku postępowania reklamacyjnego Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika o dodatkowe wyjaśnienia, informacje lub weryfikację przebiegu sytuacji, która była przyczyną reklamacji.
 • Jeżeli Konsument nie zostanie poinformowany o decyzji Usługodawcy w sprawie reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę, uważa się, że Usługodawca uznał reklamację Konsumenta. Niniejsze postanowienie nie stosuje się do Profesjonalistów.
 • Szczegółowe regulacje dotyczące reklamacji składanych przez Konsumentów zawarte są w dziale9.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

Postanowienia niniejszej części Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do Konsumentów: Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy oraz Umowy o udział w Akademii w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia każdej z nich.
 • Prawo odstąpienia od Umowy oraz Umowy o udział w Akademii może nie przysługiwać Konsumentowi w zakresie w jakim dotyczą one usługi już wykonanej lub usługi o dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, jeżeli wykonanie tej usługi rozpoczęło się za uprzednią zgodą Konsumenta.
 • Usługodawca może wymagać dodatkowego potwierdzenia przyjęcia do wiadomości warunków określonych w pkt9.2. w celu niezwłocznego rozpoczęcia świadczenia usługi. W przeciwnym razie usługa może nie być dostępna dla Konsumenta przed upływem 14 (czternastodniowego) terminu wskazanego w pkt. 9.1.
 • Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy lub Umowy o udział w Akademii, a kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny uzgodnionej w Umowie lub Umowie o udział w Akademii.
 • Konsument może wykonać swoje prawo do odstąpienia od umowy poprzez:
 1. wysłanie wiadomości e-mail na adres : [email protected] ,
 2. skorzystanie z funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
 • Konsument może (ale nie jest to wymagane) skorzystać z udostępnionego przez Usługodawcę wzoru oświadczenia o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 • Do zachowania terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy wskazanego w 9.1 wystarczy wysłanie w tym terminie pisma z oświadczeniem o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 • Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego określonego w punkcie VIII Regulaminu, Konsument może skierować sprawę do właściwego sądu w celu dochodzenia swoich roszczeń. Konsument może również skorzystać z jednego z dostępnych pozasądowych mechanizmów reklamacyjnych i odszkodowawczych, w tym z mediacji i sądu polubownego. W Rzeczypospolitej Polskiej sądy takie prowadzone są przez właściwą jednostkę Inspekcji Handlowej. Informacji i pomocy Konsumentowi udzielają również właściwi dla danego miasta lub powiatu miejscy Rzecznicy Praw Konsumenta. Szczegółowe informacje na temat dostępności procedur pozasądowych mogą być dostępne w siedzibach odpowiednich organów (miejskich i powiatowych Rzeczników Praw Konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) lub na ich stronach internetowych oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.org). W przypadku innych państw i jurysdykcji lokalne władze lub organizacje mogą zapewnić Konsumentom pomoc i pozasądowe procedury rozwiązywania sporów.
 • Usługodawca informuje Konsumentów o platformie ODR (rozwiązywania sporów online), która funkcjonuje pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma ta może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.
 • Niezależnie od informacji wskazanych w pkt. 9.8. i 9.9., Usługodawca nie musi wyrażać zgody na udział w postępowaniu pozasądowym lub mediacyjnym, chyba że jest ono lub stanie się obowiązkowe.
 • Usługodawca ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie zawartych z Konsumentem umów, wynikającą z wszelkich obowiązujących przepisów.
 • Usługodawca nie jest związany żadnymi dodatkowymi, nieobowiązkowymi kodeksami dobrych praktyk, wytycznymi lub innymi podobnymi dokumentami. Jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami zabronione jest naruszanie przez Usługodawcę zasad uczciwej konkurencji oraz stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych.
 • W okresach, w których istnieje możliwość wyboru bezpłatnej opcji cenowej, Usługodawca zaleca Konsumentom, aby najpierw spróbowali skorzystać z takiej opcji (o ile jest ona aktualnie dostępna w Serwisie) w celu zaznajomienia się z funkcjonalnościami Serwisu. Jeżeli Użytkownik zrezygnuje z korzystania z Serwisu w trakcie takiego ograniczonego czasowo okresu testowego, nie ponosi żadnych opłat. Niniejsze postanowienie nie zobowiązuje Usługodawcy do oferowania bezpłatnych lub promocyjnych opcji cenowych.

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PROFESJONALISTÓW

Postanowienia niniejszej części Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do Profesjonalistów:
 • Serwis jest świadczony na zasadzie "tak jak jest" (“as is”) i "tak jak jest dostępny" (“as available”) bez jakichkolwiek oświadczeń i gwarancji.
 • Serwis jest ponadto dostarczany bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji dostępności (również przyszłej dostępności), przystępności (tj. nie ma gwarancji, że Serwis będzie dostępny z każdego systemu operacyjnego lub urządzenia elektronicznego), przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. W żadnym wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, szkody lub inną odpowiedzialność, czy to w ramach powództwa z tytułu umowy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób, wynikającą, z lub w związku z korzystaniem z Serwisu lub korzystaniem lub innymi kontaktami z Serwisem.
 • Profesjonalista nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu Opłat lub jakichkolwiek innych kwot już zapłaconych za korzystanie z Serwisu lub udział w Akademii, w szczególności jeżeli taki Użytkownik zdecyduje się rozwiązać, wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy lub Umowy o udział w Akademii (postanowienie to nie może być interpretowane jako zastrzeżenie prawa do wypowiedzenia Umowy lub Umowy o udział w Akademii).
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Profesjonalisty za sytuacje związane z jakimikolwiek działaniami lub zaniechaniami dokonanymi przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu.
 • Profesjonalista zgadza się zwolnić z odpowiedzialności i chronić Usługodawcę i jego podmioty zależne, stowarzyszone, kierowników i członków organów przed wszelkimi roszczeniami, pozwami sądowymi, szkodami, stratami, zobowiązaniami i kosztami (w tym kosztami obsługi prawnej), które bezpośrednio lub pośrednio wynikają lub są skutkiem korzystania lub niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Użytkownika, jakiegokolwiek naruszenia przez Profesjonalistę któregokolwiek z postanowień Umowy lub polityki prywatności, lub jakiegokolwiek naruszenia przez Profesjonalistę praw jakiejkolwiek osoby trzeciej.
 • Usługodawca ma prawo do modyfikowania, dodawania lub usuwania wszelkich dokumentów, informacji, szablonów, stron lub innych treści pojawiających się na lub w związku z Serwisem, w tym Regulaminu , w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia Profesjonalisty.
 • Profesjonalista zobowiązuje się nie podnosić żadnych roszczeń wobec Usługodawcy lub osób trzecich upoważnionych przez Usługodawcę w związku z wykorzystaniem Treści i wizerunku Użytkownika.
 • W przypadku roszczeń osób trzecich wobec Usługodawcy z tytułu naruszenia ich praw do Treści, Profesjonalista zwolni Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności powstałej w związku z korzystaniem z Treści, w tym w szczególności z wszelkich kosztów poniesionych przez Usługodawcę w przypadku roszczeń osób trzecich w związku z korzystaniem z Treści.

11. ROZWIĄZANIE UMOWY

 • Umowa oraz Umowa o udział w Akademii może zostać rozwiązana przez Użytkownika zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jak również - w zakresie dozwolonym przez prawo.
 • Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ora Umowę o udział w Akademii w każdym czasie, przy czym wypowiedzenie będzie skuteczne na koniec miesiąca, w którym Użytkownik złożył wypowiedzenie. Opłaty są należne Usługodawcy za miesiąc, w którym Użytkownik złożył wypowiedzenie.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Usługodawca może zmienić Regulamin, mając na uwadze zachowanie praw Użytkowników i konieczność ich poinformowania. Po zmianie Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony o nowej treści Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy pierwszym logowaniu do Serwisu. W takim przypadku korzystanie z Serwisu będzie uzależnione od akceptacji zmian Regulaminu.
 • W przypadku Użytkowników – Profesjonalistów do oceny praw i obowiązków stron wynikających z Regulaminu stosuje się prawo polskie. W przypadku Konsumentów właściwość prawa ustala się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi ochrony praw konsumentów.
 • O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów mogących powstać w związku z Regulaminem jest sąd właściwy dla adresu Usługodawcy wskazanego w pkt I.2. Regulaminu. Postanowienie to nie ma zastosowania do Konsumentów.
 • Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie wpływa na zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w pełnej mocy.
 • Regulamin może być sporządzony w więcej niż jednej wersji językowej.
 • Regulamin wchodzi w zycie w dniu 22 grudnia 2022 r.
Go back to main page